คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาดา แก้วเพ็ชร
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเทวิน พรมชาติ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรวีย์ พันธุ์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ สนธิการ
ตำแหน่ง : กิจกรรมนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ ลาเลิศ
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1