กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลลดา แสนโท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุเมธ รักธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางทัศนีย์ ปักเหนือ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสุภา จิตตรีพล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวัชรพันธ์ ทองเล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชนนิกานต์ ศรีทาหงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1