ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) เกิดขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากข้าราชการชลประทานรังสิตเหนือ คหบดี พ่อค้า ประชาชนย่านประตูน้ำพระอินทร์ราชาร่วมสร้างอาคารนี้  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2505 เป็นแบบอาคารโรงฝึกงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีมูลค่าประมาณ สามหมื่นบาทเศษ

          นายอาง กล่อมสกุล ยกที่ดินให้ 3 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา โรงเรียนนี้จึงได้ชื่อว่า “โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)” คณะกรรมการได้มอบอาคารเรียนและที่ดินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2505 และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแบบการศึกษาชาติ และนโยบายของรัฐบาลเรื่อยมา
·       ปี พ.ศ. 2511 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 021 ของกรมสามัญจำนวน 6 ห้องเรียน โดยมีนายประเสริฐ หวังวีระ ครูใหญ่โรงเรียนชลประทานมาทำหน้าที่ครูใหญ่
·       ปี พ.ศ. 2512 ทางราชการได้ให้นายสวัสดิ์ หลาวเพ็ชร มาดำรงตำแหน่งครู  แทนนายประเสริฐ หวังวีระ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูหัวหน้าหมวดวิชาการที่โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
·       ปี พ.ศ. 2516 นายวันชัย สุขประเสริฐ มาดำรงตำแหน่งแทนนายสวัสดิ์ หลาวเพ็ชร ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่หมวดการศึกษาที่อำเภอ
·       ปี พ.ศ. 2522 นางสาวประไพ ขมวิลัย มาดำรงตำแหน่งแทนนายวันชัย สุขสวัสดิ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ของกรมสามัญศึกษา
·       ปี พ.ศ. 2543 นายนริศร์ จับจิตต์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นางสาวประไพ ขมวิลัย ซึ่งเกษียณอายุราชการและดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
·       ปี พ.ศ. 2557 นายวันชาติ ขอพร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายนริศร์ จับจิตต์   ซึ่งเกษียณอายุราชการและดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
·       ปี พ.ศ. 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายวันชาติ ขอพร   ซึ่งเกษียณอายุราชการและดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน