ปฐมวัย

นางสาวสิริภัสสร เจริญราษฎร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนพรดา โพธิ์ขี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งเพียร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางอัมพา ลาไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวอรธิฌาศ์ สุริยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวธนันดา นางาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอารยา มูลจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอาภรณ์รัตน์ โทนุสิทธิ์
คุณครูจิตอาสา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวชลาลัย มีสำราญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวปรียานุช บูชาดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางกรพินธุ์ รัตน์เยี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวศิริลักษณ์ วงค์กระโซ่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางจิรภัทร รักษาพล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1