กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางทิพย์รัตน์ นันหัดทัย
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาพร บุญเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4