กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางทิพย์รัตน์ นันหัดทัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุภาพร บุญเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4