คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธนณัฎฐ์ รุ่งแจ้ง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายลือชัย แสงเงินอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081 991 5533
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย แถววงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมภา ลาไม้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเสิรญ อ่ำเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081 991 5252
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไร ไตรสมัคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางมงคล กล่อมสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 087 989 6977
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ อัตตวนิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : เทศบาลตำบลพระอินทราชา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ เกสระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ แสงเงินอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 08-1779-6812
ชื่อ-นามสกุล : นายประคอง สุปะเพียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดประกายธมมทีโป
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายภัคสกรณ์ ทองแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางบุปผา กล่อมสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
เบอร์โทร : 0924518899