กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวหทัยรัตน์ ผลเกิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวหัทยา พรรณราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพรชนก พิศมัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปนัดดา ยอดมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวฤทัยทิพย์ ประชาสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3