กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนิวัฒน์ จับจิตต์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวรรณธิดา คุ้มม่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอินทิพร ทับมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายนครินศร์ จับจิตต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาววงเดือน พรมมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภัทร์นรินทร์ เครือศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกัญญ์ฉัตร กำลังดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางธัญนันท์ ชุมเกิด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2