พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ                 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นให้ได้มาตรฐานการศึกษา
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและมีจิตอาสา
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนทุกคน ให้ดำรงตำแหน่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝั่งความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
 6. ประสานความร่วมมือให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 
เป้าประสงค์         
 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามแบบคุณธรรม ๙ ประการ ค่านิยม ๑๒ ประการ และมีจิตสำนึกของความเป็นไทย
 4. ครูและผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
 5. ครูและนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ได้อย่างสมดุลและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม
 5. นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจิตอาสาและภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
 6. นักเรียนเป็นผู้ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
 7. นักเรียนเป็นผู้สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้