วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
             “ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณธรรม สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน”

 
เอกลักษณ์ลูกพระอินทร์

   วินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่การเรียน เพียรทำดี