กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปัทมา อีพซีฟ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพิชชานันท์ วัฒนานุสิทธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพัชรินทร์ พักพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิชชุดา สุ่มมาตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิราภา ยอดนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวปภัชญา พวงพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1