หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
 

ระดับชั้นอนุบาล

 1. อนุบาล 1
 2. อนุบาล 2
 3. อนุบาล 3

ระดับชั้นประถมศึกษา

 1. ประถมศึกษาปีที่ 1
 2. ประถมศึกษาปีที่ 2
 3. ประถมศึกษาปีที่ 3
 4. ประถมศึกษาปีที่ 4
 5. ประถมศึกษาปีที่ 5
 6. ประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยศึกษาตอนต้น

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 2
 3. มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 5
 3. มัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยในระดับชั้นมัธยมปลายจะแบ่งแผนการเรียนออกเป็น 3 แผน ได้แก่
1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. แผนการเรียนสังคม-คอมพิวเตอร์
3. แผนการเรียนศิลปอุตสาหกรรม