กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุดารัตน์ น่วมไม้พุ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางเปรมจิตต์ ไทยประยูร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววิสา บุญเกิ่ง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4