ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ระดับชั้น รับสมัคร สอบ ประกาศผล มอบตัว
ชั้นอนุบาล 1,2 1 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2563 - - 9 เมษายน2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2563 - - 9 เมษายน 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2563 6 เมษายน 2563 7 เมษายน 2563 9 เมษายน 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2563 6 เมษายน 2563 7 เมษายน 2563 9 เมษายน 2563

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
1. ระดับชั้นอนุบาล (3ขวบ) รับสมัครจำนวน 120 คน
คุณสมบัติ 
- นักเรียนเกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559- 16 พฤษภาคม 2560
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
2) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครจำนวน 120 คน
คุณสมบัติ 
- นักเรียนเกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2556- 16 พฤษภาคม 2557
- จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
2) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
5) หากไม่ได้เรียนระดับอนุบาลที่โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาฯ ให้นำเอกสารหลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิมมาด้วย

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครจำนวน 160 คน
คุณสมบัติ 
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้ว
- ไม่จำกัดอายุ
- เป็นโสด
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
2) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
5) หลักฐานการจบการศึกษาระดับวุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนเดิม หรือหลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา2561

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครจำนวน 120 คน
โดยแบ่งเป็นสายการเรียน ดังนี้
- แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์    จำนวน 40 คน
- แผนการเรียน สังคมศึกษา - คอมพิวเตอร์    จำนวน 40 คน
- แผนการเรียน ศิลป์ - อุตสาหกรรม (เปิดใหม่) จำนวน 40 คน
คุณสมบัติ 
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
- ไม่จำกัดอายุ
- เป็นโสด
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
2) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
5) หลักฐานการจบการศึกษาระดับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนเดิม หรือหลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา2561


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 035-361-228 
(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ 08.00 -16.00 น.)

โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,21:57   อ่าน 203 ครั้ง