ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระดับชั้น รับสมัคร สอบ ประกาศผล มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง
ชั้นอนุบาล 1,2 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 - - 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 - - 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 7 เมษายน 2562 8 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 7 เมษายน 2562 8 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นอนุบาล
1. ระดับชั้นอนุบาล (3ขวบ) รับสมัครจำนวน 120 คน
คุณสมบัติ 
- นักเรียนเกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558- 16 พฤษภาคม 2559
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1) ใบสมัครของโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
2) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครจำนวน 120 คน
คุณสมบัติ 
- นักเรียนเกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2555- 16 พฤษภาคม 2556
- จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
2) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
4) 
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
5) หากไม่ได้เรียนระดับอนุบาลที่โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาฯ ให้นำเอกสารหลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิมมาด้วย

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครจำนวน 160 คน
คุณสมบัติ 
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้ว
- ไม่จำกัดอายุ
- เป็นโสด
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
2) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด

5) หลักฐานการจบการศึกษาระดับวุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนเดิม หรือหลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2561

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครจำนวน 120 คน
โดยแบ่งเป็นสายการเรียน ดังนี้
- แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์    จำนวน 40 คน
- แผนการเรียน สังคมศึกษา - คอมพิวเตอร์    จำนวน 40 คน
- แผนการเรียน ศิลป์ - อุตสาหกรรม (เปิดใหม่) จำนวน 40 คน

 
คุณสมบัติ 
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
- ไม่จำกัดอายุ
- เป็นโสด
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
2) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน อย่างละ 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อและแม่ อย่างละ 2 ชุด
5) หลักฐานการจบการศึกษาระดับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนเดิม หรือหลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 
035-361-228 
(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ 08.00 -16.00 น.)


โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 1019 ครั้ง