ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนพะรอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
10 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนพะรอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนพะรอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
09 ต.ค. 62 การแข่ศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มมหาจุฬา
25 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
12 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 English camp
10 ก.ย. 62 สอบวัดความรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1-ม.6
09 ก.ย. 62 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาจุฬาเกม ประจำปี 2562
02 ก.ย. 62 ถึง 05 ก.ย. 62 กิจกรรมคนดีศรีอยุธยาสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
28 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 มหกรรมรักการอ่าน
27 ส.ค. 62 อบรมดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
21 ส.ค. 62 วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
19 ก.ค. 62 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
20 มิ.ย. 62 กิจกรรวันไหว้ครู
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
29 มี.ค. 62 ปัจฉิมนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
25 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-net ของป.6 และ ม.3
ทางเว็บไซต์ของ สทศ.
15 มี.ค. 62 มหกรรมเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
11 มี.ค. 62 ถึง 14 มี.ค. 62 การสอบปลายภาค เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
06 มี.ค. 62 การสอบ NT ระดับชั้นป.3
04 มี.ค. 62 การสอบวัดผล LAS ระดับชั้น ป.2 และ ป.4
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)