ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มี.ค. 62 ปัจฉิมนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
25 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-net ของป.6 และ ม.3
ทางเว็บไซต์ของ สทศ.
15 มี.ค. 62 มหกรรมเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
11 มี.ค. 62 ถึง 14 มี.ค. 62 การสอบปลายภาค เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
06 มี.ค. 62 การสอบ NT ระดับชั้นป.3
04 มี.ค. 62 การสอบวัดผล LAS ระดับชั้น ป.2 และ ป.4
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)